2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.

Irgalmasság misszionáriusa kinevezés

 

Varga László megyéspüspök úr kérésére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa Ferenc pápa nevében 2020. február 24-i hatállyal Dr. Háda László zalakarosi plébánost Irgalmasság Misszionáriusává nevezte ki.

 Irgalmasság misszionáriusai

 Ferenc pápa a beiktatását követően utalt arra, hogy az irgalmasság fontos helyet foglal el életében. Nem kellett sokat várni, meghirdette az irgalmasság rendkívüli jubileumát a Misericordiae Vultus bullával. Ebből idézünk egy részletet:

 „Nem fáradok bele, hogy arra buzdítsam a gyóntatókat: legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei. Készületlenül nem leszünk gyóntatóvá. Elsősorban úgy válunk azzá, ha elsőként leszünk bocsánatot kereső bűnbánókká. Ne feledjük: gyóntatónak lenni azt jelenti, hogy Jézus küldetésében részesedünk, és a megbocsátó és üdvözítő isteni szeretet állandóságának konkrét jelei vagyunk. Megkaptuk a Szentlélek ajándékát a bűnök megbocsátására, és ezért felelősséggel tartozunk. Egyikünk sem tulajdonosa a szentségnek; mi csupán Isten megbocsátásának hűséges szolgái vagyunk. Minden gyóntatónak úgy kell fogadnia a hívőket, mint a tékozló fiú példabeszédében az atya, aki annak ellenére a fia elé siet, hogy az elherdálta vagyonát. A gyóntatók feladata, hogy magukhoz öleljék a hazatérő bűnbánót, és kifejezzék örömüket megtérése felett. Ne sajnálják a fáradságot, hogy odamenjenek az otthon maradt és örülni nem tudó másik fiúhoz is, hogy elmagyarázzák neki: ítélete szigorú, igazságtalan és értelmetlen az Atya határtalan irgalmasságának fényében. Ne tegyenek föl tapintatlan kérdéseket, hanem mint a példabeszédbeli atya, szakítsák félbe a tékozló fiú előre megfogalmazott beszédét, hogy képesek legyenek szívükbe fogadni a segítség és a bocsánat kérését a bűnbánó részéről. Összegezve: a gyóntatók feladata, hogy mindig, mindenütt, minden körülmény ellenére az irgalmasság elsőségének jelei legyenek.

 Szándékom, hogy a Szentév nagyböjti időszakában elküldöm az Irgalmasság Misszionáriusait. Ők lesznek az Egyház Isten népe iránti anyai gondoskodásának jelei, hogy a nép egyre mélyebbre hatolhasson a hit számára alapvető misztérium gazdagságába.

Ezeknek a papoknak megadom a felhatalmazást az olyan bűnök megbocsátására is, melyek alól a feloldozás az Apostoli Szentszéknek van fenntartva, hogy nyilvánvaló legyen megbízatásuk teljessége. Elsősorban annak lesznek élő jelei, hogy az Atya hogyan fogadja azokat, akik bocsánatát keresik. Az irgalmasság misszionáriusai lesznek; képesnek kell lenniük arra, hogy mindenkivel emberségesen találkozva vigyenek szabadulást, nagy felelősséget tanúsítva az akadályok leküzdéséért és a keresztség új életének felélesztésért. Küldetésükben az Apostol szavai vezérlik őket: „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön” (Róm 11,32). Kivétel nélkül mindenkinek feladata, hogy elfogadja az irgalmasságra szóló felhívást. A misszionáriusok ezt a feladatot annak tudatában élik majd, hogy tekintetüket Jézusra, „az irgalmas és hűséges Főpapra szegezhetik” (Zsid 2,17).” (Misericordiae Vultus 17-18)

 Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évében szándéka Magyarországon még nem talált igazi táptalajt. Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évét lezáró, 2016. november 21-én kelt „Misericordia et misera”, apostoli levelében Ferenc pápa meghosszabbította ezt a rendkívüli küldetést a szentéven túl is, így a világegyházban tovább növekedhet napjainkban is az irgalmasság misszionáriusainak száma. A Szentatya, mint az idézett részletben is láttuk, az Irgalmasság misszionáriusainak különleges felhatalmazást adott az olyan bűnök alóli feloldozásra, melyek kiközösítéssel járnak.

 Az irgalmasság misszionáriusa csakis belső fórumon feloldozást adhat az Apostoli Szentszéknek fenntartott alábbi bűnök alól:

 ·         az Eucharisztikus színek meggyalázása, azáltal, hogy azokat elviszik, vagy egy szentségtörő célra tárolják

·         a római pápa ellen alkalmazott fizikai erőszak

·         a hatodik parancs ellen vétkező bűntárs általi feloldozás

·         a gyónási titok gyóntató általi direkt megsértése

·         a szentségi gyónás tartalmának felvétele vagy közzététele, a szociális kommunikáció eszközein, legyen az valós, vagy megtévesztő.