2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.

Búcsúengedélyek Zalakaroson

A zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplomban elnyerhető búcsúk 2020-2027

 

„2020. június 26.

Az APOSTOLI PENITENCIÁRIA Szentséges Urunk, Ferenc pápa rendelkezése alapján a szokásos feltételekkel (szentségi gyónás, szentáldozás, és ima a pápa szándékára) a zalakarosi plébániatemplomban a valóban bűnbánó és a szeretet által vezérelt krisztushívők számára szívesen engedélyezi a teljes búcsú elnyerését, amit a tisztítótűzben szenvedő hívek lelkeiért való közbenjárásra is fordíthatnak,

A.- ha a szent cselekmények vagy lelki kezdeményezések az Isteni Irgalmasság tiszteletére történnének: Húsvét második vasárnapján, ami az Isteni Irgalmasság napja; egyszer egy hónapban (a szokásos második péntek); illetve valahányszor szent cselekmények történnek zarándoklatokon, amelyeket együtt végeznek a templomban:

B.- ha az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét a legszentebb Oltáriszentség előtt áhítatosan imádkozzák, amely nyilvánosan kihelyezésre kerül, vagy a tabernákulumban őriznek. Hogyha a hívők betegség miatt (vagy más törvényes okból kifolyólag) nem tudnak otthonról eljönni, de az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét bizakodva és szívből elimádkozzák, és szívükben áhítoznak az irgalmasságért saját maguk számára, és készek azt másokért is gyakorolni, a szokott feltételek mellett ugyanúgy teljes búcsúban részesülnek, a Búcsúk kézikönyvének 24. és 25. pontjában foglalt "akadályok" előírásainak figyelembevételével. A plébános az Egyháznak eme üdvösséghozó rendelkezéséről saját híveit és a zarándokokat értesítse megfelelő módon, mutatkozzék készséges és önzetlen lelkületűnek a gyónásuk meghallgatására, és a fent meghatározott napokon vezesse ünnepélyesen az irgalmas Jézushoz szóló imádságokat a szentmise vagy a vesperás végeztével, vagy az Isteni Irgalmasság tiszteletére végzett bármilyen ájtatosság alkalmával.

A jelen rendelkezés hét évig marad érvényben. Minden ellenkező rendelkezés érvényét veszíti.

MAURUS Card. PIACENZA                    CHRISTOPHORUS NYKIEL

        főpenitenciárius                                                    régens”

 

A búcsúkról

 

„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle.

A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideigtartó büntetésektől.

Bármely hívő elnyerheti önmaga számára, vagy alkalmazhatja közbenjárásként az elhunytakra mind a részleges, mind a teljes búcsúkat” (A búcsúk kézikönyve szabályok és búcsúengedélyek, Budapest 2000., 1.).

A Római Pápát kivéve a Római Kúriában csak a Sacra Paenitentiaria illetékes a búcsúk engedélyezése és elnyerése ügyében.

A búcsú elnyerésére az alkalmas, aki meg van keresztelve, nincs kiközösítve, és legalább a búcsú elnyeréséhez megkívánt cselekedet befejezésekor a kegyelem állapotában van. Ahhoz, hogy az alkalmas alany a búcsút elnyerje, legalább általános szándékkal akarnia kell a búcsú elnyerését, és a megfelelő időben és módon végre kell hajtania a cselekedetet, melyhez a búcsút kapcsolták.

Teljes búcsút naponként csak egyszer lehet elnyerni; részleges búcsút azonban többször is.

A hívő azonban a halál pillanatában elnyerhető teljes búcsút akkor is elnyerheti, ha azon a napon már nyert teljes búcsút.

Ha a teljes búcsú egy templom vagy kápolna látogatásához kapcsolódik, a helyet jámbor lélekkel kell látogatni, és ott el kell imádkozni a Miatyánkot és a Hiszekegyet, kivéve, ha egyes esetekben más rendelkezés nem történik.

A teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően, hogy nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz sem, meg kell tenni a búcsúval ellátott cselekedetet, és teljesíteni kell a következő három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékára történő imádság.

Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy szentáldozás és pápa szándékára mondott egy imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető.

A három feltétel (gyónás, szentáldozás és a Pápa szándékára történő imádság) a megszabott cselekedet végrehajtása előtt vagy után több nappal is teljesíthető; a szentáldozást és az imádságot azonban tanácsos a búcsúval járó cselekedet megtétele napján elvégezni.

A Pápa szándékára történő imádság föltételének eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban szabadságukban áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mást imádkozzanak.

Olyan cselekménnyel, melyre valakit törvény vagy parancs kötelez, nem nyerhető búcsú, hacsak ezt kifejezett engedélye nem biztosítja.

Aki azonban a szentségi elégtételül kirótt cselekményt megteszi, egyszerre, elvégzi az elégtételt és elnyerheti a cselekedethez fűzött búcsúkat is (vö. u.o. 6., 17-21).