2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2023. február 10-én lesz. Vendégünk Csatlós István inkei plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Templomaink működése a jelen járványhelyzet idején

Templomainkban a szokott módon tartjuk meg a szentmiséket, ahol a rendelkezéseknek megfelelően, kérjük a híveket, hogy szabályosan viseljenek szájmaszkot és tartsák be a másfél méteres távolságot egymástól.

Tájékoztatjuk a híveket arról is, hogy aki bármilyen tünetet érez magán, ne vegyen részt szentmisén. Aki mindezek mellett veszélyeztetve érzi magát a vírussal szemben, nem kötelezett a szentmisén való templomi részvételre, alóla a betegekhez hasonlóan felmentést kapnak.

Azok, akik otthon maradnak, ajánljuk a médián keresztüli szentmisébe való bekapcsolódást, de csak azon szentmiséket lehet így vasárnapi szentmise hallgatásnak minősíteni, amelyek élő adásban zajlanak. Ilyenkor ajánljuk a lelki áldozásban való részesedést is.

Kérünk mindenkit, legyen körültekintő, és vigyázzon magára és embertársaira egyaránt!

Mindenkinek jó egészséget, a betegeknek pedig gyors felépülést kívánunk!

Gyászhír, Neumajer Antal diakónus úr

Fájdalommal tudatjuk a Kedves Hívekkel, hogy Neumejer Antal állandó diakónus, aki a zalakarosi templomban sokat szolgált az engesztelőnapokon, és egy időben a plébániáink hitoktatója és diakónusi feladatokat is ellátott 2020. november 12-én a Covid 19 járvány áldozata lett.

Szerettei ezúton is fogadják őszinte együttérzésünket, és kívánjuk, hogy Antal diakónus úr tapasztalja meg a mennyei liturgia örömét!

Kérjük a Híveket, hogy imádkozzanak elhunyt szerettünkért is!

Püspöki látogatás

2020. október 14-én Varga László megyéspüspök úr látogatást tett plébániáinkon. Délelőtt 10 órai kezdettel az új zalakarosi plébánián fogadta plébániáinkhoz tartozó polgármestereket, akiket a településeikről kérdezett majd megköszönte településeikért tett szolgálatukat bíztatva őket arra, hogy ezt a feladatot kitartóan végezzék. A megbeszélést követően a zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplomban főpásztori áldásban részesültek.

A délután a plébániáinkhoz tartozó összes templom meglátogatásával folytatódott, ahol az adott sekrestyésekkel is találkozott a főpásztor és megköszönte egyházért és lelkipásztorukért végzett szolgálatukat.

Ez az alkalom lehetőség volt arra, hogy a főpásztor jobban megismerhesse a településeinket, templomainkat, örömeinket, elvégzett és leendő feladatainkat egyaránt. A látogatás természetesen lehetőség volt arra is, hogy a helyi plébánossal is több időt együtt töltve kötetlenebbül is beszélgessen.

2020. augusztus 15 és 20 miserend

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy 2020. augusztus 15.-én szombaton Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony) főünnepén a miserend a következőképpen alakul:

8:00    Balatonmagyaród - igeliturgia
9:00    Zalakomár -             igeliturgia
10:00  Kisrada -                  Búcsú szentmise
17:00  Zalamerenye -        szentmise
19:00  Zalakaros -              szentmise

augusztus 20.-án:

10:00  Zalakaros -            szentmise
11:15  Zalakaros Szent István tér - kenyérmegáldás
18:00  Garabonc -            szentmise

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

Irgalmasság misszionáriusa kinevezés

 

Varga László megyéspüspök úr kérésére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa Ferenc pápa nevében 2020. február 24-i hatállyal Dr. Háda László zalakarosi plébánost Irgalmasság Misszionáriusává nevezte ki.

 Irgalmasság misszionáriusai

 Ferenc pápa a beiktatását követően utalt arra, hogy az irgalmasság fontos helyet foglal el életében. Nem kellett sokat várni, meghirdette az irgalmasság rendkívüli jubileumát a Misericordiae Vultus bullával. Ebből idézünk egy részletet:

 „Nem fáradok bele, hogy arra buzdítsam a gyóntatókat: legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei. Készületlenül nem leszünk gyóntatóvá. Elsősorban úgy válunk azzá, ha elsőként leszünk bocsánatot kereső bűnbánókká. Ne feledjük: gyóntatónak lenni azt jelenti, hogy Jézus küldetésében részesedünk, és a megbocsátó és üdvözítő isteni szeretet állandóságának konkrét jelei vagyunk. Megkaptuk a Szentlélek ajándékát a bűnök megbocsátására, és ezért felelősséggel tartozunk. Egyikünk sem tulajdonosa a szentségnek; mi csupán Isten megbocsátásának hűséges szolgái vagyunk. Minden gyóntatónak úgy kell fogadnia a hívőket, mint a tékozló fiú példabeszédében az atya, aki annak ellenére a fia elé siet, hogy az elherdálta vagyonát. A gyóntatók feladata, hogy magukhoz öleljék a hazatérő bűnbánót, és kifejezzék örömüket megtérése felett. Ne sajnálják a fáradságot, hogy odamenjenek az otthon maradt és örülni nem tudó másik fiúhoz is, hogy elmagyarázzák neki: ítélete szigorú, igazságtalan és értelmetlen az Atya határtalan irgalmasságának fényében. Ne tegyenek föl tapintatlan kérdéseket, hanem mint a példabeszédbeli atya, szakítsák félbe a tékozló fiú előre megfogalmazott beszédét, hogy képesek legyenek szívükbe fogadni a segítség és a bocsánat kérését a bűnbánó részéről. Összegezve: a gyóntatók feladata, hogy mindig, mindenütt, minden körülmény ellenére az irgalmasság elsőségének jelei legyenek.

 Szándékom, hogy a Szentév nagyböjti időszakában elküldöm az Irgalmasság Misszionáriusait. Ők lesznek az Egyház Isten népe iránti anyai gondoskodásának jelei, hogy a nép egyre mélyebbre hatolhasson a hit számára alapvető misztérium gazdagságába.

Ezeknek a papoknak megadom a felhatalmazást az olyan bűnök megbocsátására is, melyek alól a feloldozás az Apostoli Szentszéknek van fenntartva, hogy nyilvánvaló legyen megbízatásuk teljessége. Elsősorban annak lesznek élő jelei, hogy az Atya hogyan fogadja azokat, akik bocsánatát keresik. Az irgalmasság misszionáriusai lesznek; képesnek kell lenniük arra, hogy mindenkivel emberségesen találkozva vigyenek szabadulást, nagy felelősséget tanúsítva az akadályok leküzdéséért és a keresztség új életének felélesztésért. Küldetésükben az Apostol szavai vezérlik őket: „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön” (Róm 11,32). Kivétel nélkül mindenkinek feladata, hogy elfogadja az irgalmasságra szóló felhívást. A misszionáriusok ezt a feladatot annak tudatában élik majd, hogy tekintetüket Jézusra, „az irgalmas és hűséges Főpapra szegezhetik” (Zsid 2,17).” (Misericordiae Vultus 17-18)

 Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évében szándéka Magyarországon még nem talált igazi táptalajt. Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évét lezáró, 2016. november 21-én kelt „Misericordia et misera”, apostoli levelében Ferenc pápa meghosszabbította ezt a rendkívüli küldetést a szentéven túl is, így a világegyházban tovább növekedhet napjainkban is az irgalmasság misszionáriusainak száma. A Szentatya, mint az idézett részletben is láttuk, az Irgalmasság misszionáriusainak különleges felhatalmazást adott az olyan bűnök alóli feloldozásra, melyek kiközösítéssel járnak.

 Az irgalmasság misszionáriusa csakis belső fórumon feloldozást adhat az Apostoli Szentszéknek fenntartott alábbi bűnök alól:

 ·         az Eucharisztikus színek meggyalázása, azáltal, hogy azokat elviszik, vagy egy szentségtörő célra tárolják

·         a római pápa ellen alkalmazott fizikai erőszak

·         a hatodik parancs ellen vétkező bűntárs általi feloldozás

·         a gyónási titok gyóntató általi direkt megsértése

·         a szentségi gyónás tartalmának felvétele vagy közzététele, a szociális kommunikáció eszközein, legyen az valós, vagy megtévesztő.

Járványügyi enyhítések!

A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött (285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet)

Ezek:

- a másfél méteres védőtávolságot a jogszabály kötelezően már nem írja elő

- a maszk, vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező 6. életév fölött (pl: tömegközlekedés, üzletek, patika), azonban nagyobb helyeken (pl: színház, mozi stb.) már nem kötelező. A jogszabály templomokról nem rendelkezik, így azok az utóbbi kategóriába is tartozhatnak.

- 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatóak.

 

Ezek értelmében az egyházmegye területén is enyhíti Varga László püspök atya a rendelkezéseket. Vagyis a másfél méteres távolság tartása és a maszk használata nem kötelező a templomokban és a liturgiákon. 

A kézbe áldozás fenntartása és a szenteltvíztartók üresen tartása továbbra is előírás marad. 

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Templomok teljes nyitvatartása

Kedves Hívek!

A püspöki konferencia közleménye tudatában, melyet a Kaposvári Püspökség megerősített 2020. június 14-től, a kisradai templom kivételével, templomainkban, a higiénés előírások betartása mellett, az általános miserend szerint tartjuk meg az istentiszteleteket.

Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

Zalakaros, 2020. június 4.

Dr. Háda László
plébános

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások, és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.

2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembevételével döntenek majd.

3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

 

Budapest, 2020. június 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Rendelkezés 2020 május 31-től

Krisztusban Kedves Hívek!

A fokozatos nyitás elvét követve a pünkösdi hétvégén a következő módon alakulnak a templomi istentiszteletek rendje plébániáinkon:

Szombati napon

16,30szentmise Zalamerenye Szent Mihály templom Loretói litánia a szentmise végén

18,30 Loretói litánia szentségkitétellel Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

19,00vasárnapi előesti szentmise Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

 

Vasárnapi napon

8,45 Loretói litánia szentségkitétel nélkül Zalakomár, Galambok

9,00szentmise Zalakomár, igeliturgia Galambok

10,00 szentmiseZalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

11,30szentmise Garabonc

 

Hétfői napon

9,00szentmise Galambok

10,00 szentmiseZalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

 

A szentmisék előtti litániák alatt szabadtéri gyónási lehetőséget biztosítunk.

A pünkösd hetében már a galamboki, a zalakomári plébániatemplomban, valamint a garabonci templomban megtartásra kerülnek a hétköznapi szentmisék is a nyári miserend szerint. A zalakarosi plébániatemplomban a hétköznapi szentmisék június 18-tól lesznek megtartva.

A nyilvánosan megtartandó szentmisékre a sekrestyéseknél szándék felvehető, vagy a korábban előjegyzett, vagy más szándék elvégzését tudjuk vállalni.

Plébániai ügyintézés a továbbiakban is csak a Szent László tér 1. alatti plébánián lehetséges a 06-30/871-4807-es telefonszámon történő előzetes egyeztetést követően.

A kisradai, zalaszentjakabi és balatonmagyaródi templomok esetében később rendelkezünk a nyilvános szertartásokkal kapcsolatosan.

A nyilvános alkalmakon kérjük a híveket továbbra is a higiénés előírások betartására!

 

Zalakaros, 2020. május 29.

Mindenkinek kitartó és jó egészséget kívánva:

Dr. Háda László

plébános

Mária Rádió

Kedves Hívek!

Örömmel ajánljuk figyelmükbe a Keszthely környékén fogható Mária Rádió elérhetőségét. Erről az alábbi értesítő levelet mellékeljük, kívánva, hogy legyen mindannyiunk lelki hasznára ez a lehetőség is.

A Mária Rádió a világ legnagyobb evangelizációs rádió hálózata.  Küldetése, hogy segítsen hiteles keresztény életet élni a ma emberének. Műsorai nem csupán a szeretetről szólnak, hanem szeretből is, hiszen önkéntesi szolgálat és hallgatói adományok tartják fenn. A Mária Rádió katolikus szellemiségű. Szent II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa áldásával működik. 

Nagy öröm számunkra, hogy a Mária Rádió adása május 31-től fogható  immáron Keszthelyen és környékén is az FM 93,4 MHz-en. 

Rendelkezés 2020 május 5

Kedves Hívek!

 

Főpásztorunk 2020. május 5-én kelt rendelkezése folytán az egyházmegyénk és plébániáink templomaiban továbbra sem lehetségesek a nyilvános istentiszteletek, szentmisék végzése (bővebben a Kaposvári Egyházmegye honlapján). Kérjük a kedves hívek megértését, amiért is főpásztorunk elővigyázatosságból ezt a döntést hozta.

Természetesen a továbbiakban is végzünk szentmiséket sine populo, vagyis a hívek részvétele nélkül, hogy a kegyelmekben ne szenvedjenek hiányt.

Mára már a lehetőségek tárháza áll rendelkezésre a különböző plébániák által közvetített szentmisékbe való bekapcsolódásra az interneten keresztül, és továbbra is bátorítjuk a híveket a lelki áldozás felszítására.

A korábbiakhoz hasonlóan van lehetőség a temetési szertartások elvégzésére.

Az elsőáldozás és a bérmálás időpontja pillanatnyilag nem tudható, hiszen nem tarthatók nyilvános istentiszteletek.

Kérjük a Híveket, hogy vigyázzanak testi és lelki egészségükre egyaránt! A pillanatnyi enyhítések nem tehetnek felelőtlenné bennünket, a körültekintés most is elengedhetetlen mindannyiunk részéről.

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje 2020

Kedves Hívek!

 A koronavírusra tekintettel az idei évben a nagyheti és a húsvéti szertartások zöme hívek nélkül lesz megtartva, hátráltatva a vírus terjedését. Viszont azt kérjük, hogy a hívek lehetőleg lelkiekben kapcsolódjanak be a szertartásokba. Ennek módjai akár a média és egyéb internetes eszközökön közvetített szertartások megtekintése és az abba való bekapcsolódás és lelki áldozás végzése, vagy akár az általunk feltüntetett időkben a helyi szertartásokba való lelki bekapcsolódás révén.

A plébániáink területén a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomban lesznek csak szertartások.

 Nagycsütörtök: 18 óra utolsó vacsora emlékmiséje

 Nagypéntek: 17 óra 30 perc keresztúti ájtatosság

                          18 óra nagypénteki szertartás

 Nagyszombat: 18 óra húsvéti vigília szertartás

 Húsvét vasárnap: 8 óra ételszentelés a templom előtti téren

                               10 óra ünnepi szentmise

 Húsvét hétfő: 10 óra ünnepi szentmise

 A húsvét vasárnap reggel 8 órakor tartandó ételszentelésre, amely az Isteni Irgalmasság templom előtti téren lesz megtartva, jöhetnek hívek, de aki eljön, tartsa be a hatóságok által előírt biztonsági távolságokat. A templom előtti padokra lehet helyezni az ételeket és a mögötte lévő füves területre lehet állni, hogy a kellő távolságok betarthatók legyenek a szertartás folyamán is.

 A feltámadás reményteli örömét és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánnak

egyházközségeink képviselőtestületei és

templomaink szolgálattevői!

 

Tájékoztatás a római zarándoklattal kapcsolatosan

 

A 2020 márciusában tervezett Velenece-Padova-Róma-Assisi útvonalú zarándoklat az egészségi veszélyhelyzetre tekintettel elmarad.

Az utazási irodával egyeztettünk, partnereik felé jelzik a lemondásunkat. A befizetett előlegek visszafizetésére akkor tudunk sort keríteni egy összegben, ha az utazási iroda visszautalja részünkre a már befizetett összegeket. Elképzelhető, hogy bizonyos veszteség érheti az utasokat, ha a partnerek a lefoglalásokat nem teljes egészében utalják vissza.

Köszönjük a megértésüket!

Karácsonyi Szentmise miseszándéka

Az idei évben a Zalakarosi Plébánia életében jelentős esemény valósulhatott meg. 2019. december 11-én megtörtént az új plébániaépület műszaki átadása. A beruházás alapmunkálatai mintegy 103,5 millió forintba kerültek, amelyet Magyarország Kormánya 1813/2016. (XII.20) határozata alapján biztosított a Kaposvári Egyházmegye közbejöttével. Természetesen a plébániánk is kivette a részét az előkészületekben, a járulékos feladatok elvégzésével, amelyet jelentősen Zalakaros Város Önkormányzata is támogatott 10 millió forinttal. Reményeink szerint az új épület 2020 első felében már alkalmassá lehet arra, hogy a plébánia teljesen át tudjon költözni. Még infrastrukturális és berendezési feladataink vannak vissza a beköltözhetőségig.

Nem feledkezünk meg azokról a kedves hívekről sem, akik szívügyüknek tekintették és tekintik a plébánia létesülését és fejlődését, és ehhez anyagi és fizikai támogatást biztosítottak. Ezért a korábbi hagyományoktól eltérően a szeretet ünnepén, december 25-én a délelőtt 10 órai ünnepi szentmisét „Hálából az új plébániaépület épülésében közreműködőkért és adományozókért” ajánljuk fel. Ezzel is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a megvalósuláshoz segítette és segíti plébániánk létrejöttét, fejlődését.

Kívánjuk, hogy mindenki kapja meg égi jutalmát minden jóságáért és szeretetéért!

Ádvanti lekigyakorlat 2019

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2019. dec. 10. kedd                  16,00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                     17, 00 Zalakomár templom szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

Vendégünk: Bengyák Vince miháldi plébános úr lesz.

 

2019. dec. 12. csütörtök         17,00 Galambok szentmise prédikációval, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                     18,00 Garabonc szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

 

2019. dec. 13. péntek              15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség

                                                                            17,00 Szentmise prédikációval

 

2019. dec. 14. szombat           15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                     16,30 Kisrada, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                     18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                            Vendégünk Laczkó-Angi Gyula iharosberényi plébános lesz.

 

                     2019. dec. 15. vasárnap               07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                                               08,00 Zalaszentjakab szentmise

                                   Vendégünk itt nem lesz.

 

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, különösen azokon a napokon, amikor két vagy több szentmise van egymást követően, kérjük a hívek együttműködését!

 

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.


 

Olaszországi zarándoklat

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a tervezett olaszországi zarándoklat tavaszra kerül áthelyezésre, mert nem jött össze megfelelő számú jelentkező. Türelmüket köszönjük!

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2019-ben

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék rendje a plébániánkon:

 

2019. ápr. 9. kedd

 17,00 Balatonmagyaród templom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

18,00 Zalakomár plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

2019. ápr. 11. csütörtök  17,00 Galambok plébániatemplom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
 

18,00 Garabonc templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmise után betegek kenete.

2019. ápr. 12. péntek

15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség

17,00 Szentmise prédikációval.

2019. ápr. 13. szombat 16,30 Zalamerenye templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
 

17,30 Kisrada templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

19,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

Vendégünk Kelemen István zalaszabari plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

 

2019. ápr. 14. vasárnap            08,00 Zalaszentjakab templom Szentmise előtt 07,30- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra,

hogy a nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

2019 évi programok

Az idei évben az Isteni Irgalmasság plébániánk öt éves lesz. Talán már el is felejtettük, hogy azon a szép áprilisi napon, amikor XXIII. János és II. János Pál pápákat szentté avatták, a mi plébániánk is elkezdte egyházi értelemben az önálló működését.
Bár nem erre az alkalomra, és nem ezen jelen kivitelezési formájában szántuk, hogy a plébánia épülete is megvalósulhasson, de végül is reménnyel tájékoztatjuk a kedves látogatókat, hogy, remélhetőleg leküzdve minden akadályt, elkezdődött az új zalakarosi plébánia építése.
Előre láthatóan Zalakomárban a templom megújulásának folytatása valósulhat meg idén. Tervezzük a templom bádog tetőhéjazatának cseréjét cserépre, és a toronyóra is üzembe helyezésre kerülhet. A torony lefestése és a repedések falvarrása is megvalósulhat.
Ezen beruházásokat a magyar kormány támogatásával tudjuk kivitelezni. De természetesen számítunk a továbbiakban is a hívek nagylelkű áldozatára, hiszen minden újdonság belakásra is kell, hogy kerüljön és fenntartási kiadásokat is generál.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik még hittek a plébánosuknak, hogy egyszer tényleg lesz Zalakaroson új plébánia, és bízva ebben már eddig is adományt adtak a plébánia építésére! Adományaikkal nem csak gazdagítják a plébániánkat, hanem egyben kifejezik Istenbe és az egyházukba vetett szeretetüket is! Azt mondja Jézus: „a mennyben gyűjtsetek kincset” (Mt, 6,20). Kívánjuk legyen mindannyiuk számára szeretetük örök kincs a mennyei Atya előtt!
A tavalyi évben a galamboki plébánia újult meg, hogy méltó helyet adhasson a táborozóknak és egyben szolgálja a galambi híveket is. A beruházással olyan lépések valósultak meg, amelyek hosszú távon mozdítják elő a műemlék épület élettartamát.
Az idei évben az egyházközségi testületek nem változtattak az egyházközségi hozzájárulások mértékén, hiszen 2010-óta hatályban lévő stóladíj táblázat módosításra került a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia előírása szerint, amit a helyi egyházközségeinkben is alkalmazunk.

Az idei év tervezett programjai:

2019. április 28. vasárnap 9 óra elsőáldozás Galambok
2019. április 28. vasárnap 10 óra búcsú Zalakaros
2019. május 19. vasárnap 10 óra elsőáldozás Zalakaros
2019. május 26. vasárnap 9 óra elsőáldozás Zalakomár
2019. június 10. pünkösdhétfő 16 óra bérmálás Zalakaros

 

Adventi lelkigyakorlat 2018

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2018. dec. 11. kedd                                  17,00 Zalakomár templom szentmise prédikációval 16,00- gyónási lehetőség
                                                                     18,00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval előtte

2018. dec. 13. csütörtök                           17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                                                                      18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2018. dec. 14. péntek                               15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség
                                                                      17,00 Szentmise prédikációval

2018. dec. 15. szombat                             14,30 Garabonc gyónási lehetőség és szentáldozási lehetőség
                                                                      15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség
                                                                      16,30 Kisrada, mint Zalamerenye
                                                                      18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Papp Szabolcs somogysámsoni plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2018. dec. 16. vasárnap                             07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség
                                                                       08,00 Zalaszentjakab szentmise

 

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.

Bérmálás Galambokon 2018

2018. május 5.-én volt egyházközségünkben a bérmálás Galambokon. A szentséget 19 fiatalnak Tomanek Péter irodaigazgató szolgáltatta ki. Péter Atya a fiatalokhoz intézett beszédében kiemelve az evangélium kulcsmondatát, a szeretetre helyezte a hangsúlyt. A szentlélek kimeríthetetlen munkája által meg tudunk maradni az Ő szeretetében.

A Jó isten kísérje a fiatalokat az igaz keresztény úton.